Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji družbe NIKO, d.o.o., Železniki določajo pogoje poslovanja na področju prodaje blaga med prodajalcem  (NIKO) in kupcem. Splošni pogoji veljajo za obdobje od 1. septembra 2010 dalje.

1. POGODBENI POGOJI
Prodaja v NIKU se vrši pod naslednjimi pogoji:

Prednost pred pogodbenimi pogoji prodajalca imajo samo zakoni ali določbe, ki se ne morejo izključiti zaradi sporazumov stranke. Možna ničnost nekaterih posameznih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost drugih pogojev. Nakupni pogoji, opredeljeni s strani kupca, za prodajalca niso  zavezujoči, tudi če jih prodajalec izrecno ne zavrne.

2. PREDMET:

Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil kupcu blago v  dogovorjenem obsegu, kakovosti in roku, ki ga s kupcem dogovori s posameznim naročilom ali pogodbo. Kupec se obvezuje, da bo prejeto blago plačal v dogovorjenem roku in obliki.

3. CENE:

Prodajalec določi cene svojih izdelkov s cenikom (ponudbo), ki ga predloži kupcu. Cene in ponudbe, ki jih izda prodajalec, primarno ostanejo brez obveznosti. Da pogodbe pridobijo pravno veljavnost, morajo biti potrjene s pisnim potrdilom s strani prodajalca.

 

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen blaga, če se spremenijo cene vhodnih materialov za več kot 5%. O nameravani spremembi cen prodajalec obvesti kupca vsaj 30 dni  pred uveljavitvijo novih cen.

 

Vse cene izključujejo DDV (davek na dodano vrednost). Po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS 103/2001)  se za blago na ceno zaračunava DDV po splošni stopnji 20%.

4. DOBAVA:

Prodajalec da kupcu na razpolago blago v dogovorjenem roku, embalaži in količini ter brez voznine (franko prodajalec) in zavarovanja, razen če ni drugače dogovorjeno. Prav tako vsa odposlana naročila, če ni drugače navedeno, potujejo iz skladišča prodajalca do kupca na odgovornost kupca.

 

Datumi dobave so predmet dobavne zmožnosti prodajalca. Prekoračitev dobavnega roka kupcu ne daje pravice, da odstopi od pogodbe ali zahteva odškodnino. Prodajalec je brez vnaprejšnjega obvestila, upravičen do delnih dobav blaga in do dobav minimalno spremenjenega blaga, kakor tudi do sprememb v prodajnem programu – glede na trenutno veljavni prodajni katalog.

 

Če kupec ne prevzame blaga v dogovorjenem roku, ga prodajalec uskladišči na stroške kupca ter blago kupcu fakturira. Če kupec ne prevzame blaga v roku 2 mesecev od dogovorjenega datuma dobave, ima prodajalec pravico blago oddati drugemu kupcu ter prvega kupca bremeniti za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi prevzema blaga.

5. PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE BLAGA:

Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu blago v dogovorjeni kvaliteti, količini in embalaži. Blago mora biti ustrezno pakirano in zaščiteno za transport in manipulacijo z blagom.

 

Če ni drugače dogovorjeno, se palete ne štejejo kot del embalaže, zato jih mora kupec vrniti ali pa jih mu prodajalec dodatno zaračuna.

6. PRAVICA INDUSTRIJSKE LASTNINE TRETJE OSEBE:

Kupec je odgovoren in zakonsko zavezan zagotoviti, da se po dobavi blaga, ki je bilo izdelano glede na njegove specifikacije, ne kršijo pravice tretjih oseb.

 

Orodja, šablone, modeli in skice oz. načrti ostanejo v lasti prodajalca tudi, če je kupec plačal njihovo pripravo in izdelavo.

7. ZAHTEVKI  OZ.  REKLAMACIJE:

Zahtevke oz. reklamacije mora kupec poslati prodajalcu v pisni obliki v roku največ 8 dni po prejemu blaga. Kupec je dolžen za vse odkrite napake in uveljavljanje reklamacije posredovati prodajalcu zapisnik s podatki iz katerih je razvidno, na katero dobavo blaga se reklamacija nanaša (številka fakture in  datum dobave). Prodajalec je dolžen reklamacijo preveriti in najkasneje v roku 4 tednov kupcu odgovoriti na reklamacijski zahtevek. Prodajalec ne prizna reklamacije za blago, ki ni bilo profesionalno uporabljano in ustrezno hranjeno. 

 

Blago, za katerega velja garancijska doba, le-ta  prične teči z dnem prejema blaga s strani kupca in, če ni drugače določeno, traja 6 mesecev od datuma prejema. Ob predložitvi reklamacije za blago v garanciji mora kupec predložiti tudi garancijski list oz. fakturo iz katerega je razviden datum prejema blaga. Blago, za katerega velja garancija in so bile na njem odkrite napake, mora prodajalec po odpravi napak oz. zamenjavi vrniti kupcu skupaj z dobavnico in natančnim opisom rešitve reklamacije ali mu izstaviti dobropis.

 

Potrditev zahtevka oz. reklamacije ne vpliva na pravico prodajalca, da uveljavi zamudo zahtevka oz. reklamacije. V primeru upravičenih zahtevkov oz. reklamacij  prodajalec po lastni presoji ponudi zamenjavo blaga, popravilo ali pa dobropis, ki je omejen na maksimalno vrednost zadevnega blaga.

 

Prodajalec je odgovoren za škodo samo v primeru namerne ali hude malomarnosti. Izključena je vsaka odgovornost prodajalca za izgubljeni prihodek, posredno škodo, zgrešene stroške in drugo posledično škodo. Vsak odškodninski zahtevek poteče po enem letu po opravljeni storitvi. Zahtevek oz. reklamacija do dela ali celote dobavljenega blaga kupcu ne daje pravice do odloga ali neizpolnjevanja delnega ali celotnega plačila.

 

Reklamacije, ki jih je povzročil prevoz ali napolnjeni registratorji ne veljajo kot pomanjkljivost mehanizma.

8. SPREJEM NAPAČNO NAROČENEGA BLAGA NAZAJ:

Posebej izdelanega blaga ni mogoče vrniti prodajalcu. Blago iz standardnega programa prodajalca, ki ga je kupec narobe naročil, se sprejme nazaj samo, če kupec plača stroške prevoza do in iz dobavnih objektov prodajalca, kot tudi stroške obdelave v višini 10% vrednosti vrnjenega blaga.

9. IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN PLAČILO:

Prodajalec izstavi račune za blago na osnovi odpremnih dokumentov. Za nastanek obveznosti pri posameznih dobavah velja dan, ko je bilo blago odpremljeno iz našega skladišča oz. datum računa. Enaki pogoji veljajo tudi pri delnih dobavah blaga.

 

Kupec se obvezuje, da bo poravnal obveznosti za dobavljeno blago v roku, določenem v pogodbi oz. na fakturi. Kupec lahko poravna obveznosti tudi z medsebojnim oz. verižnim pobotom ali z odkupom terjatev ali z asignacijo. V primeru plačila z verižnim pobotom se šteje dan plačila na dan, ko kompenzacijo potrdijo vsi udeleženci. 

 

Menice ali čeke prodajalec sprejme samo za namene plačevanja, menice pa se sprejme samo po predhodnem pisnem dogovoru, ki je predmet možnega diskontiranja. Sprejem čekov z istočasno ustanovitvijo pogojne obveznosti (plačilo s čeki – menicami) se izvaja samo kot pogojno plačilo. Zahtevek po kupnini preneha šele po prodajalčevi razbremenitvi iz obveznosti prejete menice. V primeru, da kupec obveznosti ne plača ali da postane znan protest čeka ali menice ali težave s plačili, potem vse neplačane terjatve do kupca zapadejo v plačilo takoj ali v celoti, ne glede na plačilne pogoje.

 

Če kupec ne poravna obveznosti v plačilnem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zamudne obresti v višini 6% nad objavljenim EURIBOR-jem (ponujena medbančna obrestna mera za EUR za 1 mesec).

 

Če se terjatev prodajalca izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec poravnati tudi vse stroške, povezane s prodajalcem, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

Podatki o bankah:

Slovenija Tujina
SKB BANKA d.d.
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
TR 03138-1000199673
SKB BANKA d.d.
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Swift code: SKBASI2X
IBAN: SI56031381000199673
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
TR: 29000-0003012677
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
Swift code: BACXSI22
IBAN: SI56290000003012677
NLB d.d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana
TR: 02024-0010498172
NLB d.d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Swift code: LJBASI2X
IBAN: SI56020240010498172

 

10. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE:

Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.

Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.

V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.

Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice,  ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.

Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.
 
11. KRAJ IZVAJANJA IN PRISTOJNO SODIŠČE:

Kraj izpolnitve medsebojnih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je Kranj. Vsi spori, ki izhajajo iz – ali so povezani s to pogodbo, spadajo pod pristojnost Kranjskega Okrajnega ali Okrožnega sodišča. Ta pogodba je predmet Slovenskega prava. Veljavno je izključena uporaba določb sporazumov ZN o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga (kupno pravo ZN) in primerljivih mednarodnih sporazumov.

NIKO, d.o.o., Železniki
Otoki 16, 4228 Železniki, Slovenija
Tel: +386 4 511 77 00
Fax: +386 4 511 77 12
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Projekt ECOMEH

Zaključni projekt: Razvoj in industrializacija ekološko inovativnih izdelkov široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kakovosti

Družba NIKO d.o.o. je pridobila standarda kakovosti ISO 9001 in 14001.

ISO 9001 2024 ang  SIQ 14001 2015 2024

Kako do nas

Pripravili smo vam nekaj variant aktivnih zemljevidov za prikaz poti do našega podjetja.

Zemljevid iskalnika najdi.si.

Zemljevid na Google.com/maps.