(v nadaljnjem besedilu SNP)
1   Splošno
1.1 SNP družbe Niko, d.o.o., Železniki (v nadaljevanju: naročnik) veljajo za vsa naročila blaga in storitev z njegove strani. SNP imajo prednost pred splošnimi in   posebnimi prodajnimi pogoji dobavitelja oziroma jih v celoti izključujejo. V primeru, da se naročnik v naročilu sklicuje na dokumentacijo dobavitelja, to ne pomeni, da sprejema njegove splošne prodajne.
1.2 Ti SNP veljajo tudi za nakup orodij in z njimi povezanim znanjem, tehnologijo in dokumentacijo.
SNP so sestavni del naročil in stopijo v veljavo z dnevom podpisa dobavne pogodbe s strani dobavitelja, oziroma najkasneje z dnem izstavitve, sprejema ali potrditve naročila.
1.4 Ti SNP veljajo tudi za vse prihodnje sodelovanje med naročnikom in dobaviteljem.
1.5 Naročnik si pridržuje pravico, da določi posebne nabavne pogoje, ki veljajo pred SNP.

 

2   Sklenitev in sprememba naročila oz. pogodbe
2.1   Naročila in odpoklici, njihove spremembe in dopolnila morajo biti izdane v pisni obliki. Naročnik izstavi naročilo (nabavni nalog) dobavitelju v skladu s SNP. Za naročila z dobavnim rokom daljšim od 10 dni, dobavitelj pisno potrdi prejem naročila. Z dobaviteljevo potrditvijo prejema naročila je posel sklenjen in obojestransko zavezujoč, SNP s tem postanejo sestavni del naročila.
2.2   Morebitne ustne dogovore mora naročnik potrditi v pisni obliki, sicer ne veljajo. Navedeno velja tudi za vse ustne dogovore po sklenitvi pogodbe, še posebej tiste, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo pogodbo oziroma te SNP.
2.3   Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika nemudoma pisno obvestil o vsakem odstopanju, ki bi lahko vplivalo na dobavne roke, ali na količine, ki jih je potrebno dobaviti. Dobavitelj mora v primeru zamude od kupca pridobiti pisna navodila o nadaljnjem postopanju in spremenjenih pogojih naročila. Sprejem spremenjenih pogojev s strani kupca ne odvezuje dobavitelja odgovornosti zaradi zamude dobave.
2.4   Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli, ob plačilu do takrat nastalih stroškov, odstopi od pogodbe, pri čemer mu razloga odstopa ni potrebno navajati.
 
3   Potrditev naročila
3.1   Za vsa naročila blaga in/ali storitev z dobavnim rokom daljšim od 10 delovnih dni mora dobavitelj kupcu izdati pisno potrditev naročila najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od prejema naročila.. V primeru, da dobavitelj v 5 (petih) delovnih dneh od prejema naročila le-tega pisno ne zavrne, se smatra, da je naročilo sprejeto in potrjeno pod pogoji navedenimi na naročilu.
3.2   Odpoved naročila s strani naročnika se šteje kot pravočasna, če je poslana dobavitelju preden naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja. Dobavitelj si je dolžan po prejemu odpovedi naročila prizadevati za zmanjšanje zaradi odpovedi nastalih stroškov.
 
4   Blago last naročnika dano v uporabo dobavitelju/izvajalcu storitev
4.1   Materiali, orodja, deli, embalaža in ostalo blago, ki ga naročnik izroči dobavitelju za izpolnitev njegovega naročila ostanejo last naročnika v brezplačni hrambi dobavitelja. Dobavitelj jih sme uporabljati izrecno zgolj in samo za izpolnitev naročila naročnika.

5   Dobave blaga oz. storitev
5.1   Dobavitelj mora blago oz. storitev dobaviti v skladu s pogodbo oz. naročilom kupca. Dobave, ki odstopajo od naročila, mora naročnik predhodno pisno odobriti.
5.2   Naročnik lahko na stroške dobavitelja zavrne dobavo, ki ni opravljena v skladu z naročilom.
5.3   Vsem pošiljkam mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje poln naziv naročnika, natančen opis vsebine pošiljke in popolno številko naročila (nabavnega naloga).
5.4   V kolikor pariteta v naročilu ni posebej določena se smatra, da je lokacija dobave skladišče naročnika po pariteti DAP (Incoterms 2010). Blago se prevzame v skladišču naročnika. Izjemoma se prevzem blaga izvede na drugi lokaciji, o čemer mora naročnik predhodno dobavitelja pisno obvestiti.

6   Embalaža in pakiranje
6.1   Dobavitelj mora dobavljati blago v transportni embalaži, ki ustreza v Sloveniji veljavnim standardom. Sam način embalaže im pakiranja dogovorita naročnik in dobavitelj odvisno od konkretnega primera.
 
7   Cena in prehod rizika
7.1   Cena na fakturi mora biti identična ceni na pisnem naročilu naročnika v nasprotnem primeru naročnik račun zavrne. Riziko uničenja ali poškodovanja blaga preide na naročnika z njegovim (ali od njega pooblaščene osebe) prevzemom blaga ali storitve na dogovorjenem mestu.
 
8   Faktura in plačilo
8.1   Faktura za dobavljeno blago ali opravljeno storitev mora biti poslana po pošti na naslov naročnika ali na drug naslov, če je naročnik tako navedel v naročilu. Vsaka faktura mora vsebovati sestavine, ki jih določa veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji in obvezno tudi številko naročila naročnika. Fakturi mora biti priložena s strani naročnika potrjena dobavnica oz. prevzemni zapisnik. V primeru pomanjkljivo opremljene fakture jo ima naročnik pravico zavrniti. Zavrnitev fakture pomeni, da le-ta ni bila izstavljena in rok za plačilo ni začel teči.
8.2   Plačilni rok začne teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture vendar ne prej, kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi blaga/izvedbi storitve. V kolikor ni drugače dogovorjeno se plačilo izvrši po izbiri naročnika v roku 30 dni z 3% casa sconta, 60 dni z 1,5% ali v roku 90 dni neto.
8.3   Plačilo fakture ne pomeni, da je bila dobava blaga/izvedba storitve opravljena v skladu z naročilom. Če se po plačilu izkaže, da ima blago/storitev napake, je do odprave le-teh oz. do dokončnega dogovora z dobaviteljem naročnik upravičen zadržati plačilo sorazmernega zneska pri sledečih fakturah.
 
9   Penali
9.1   Naročnik je u primeru zamud dobavitelja upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,50% celotne vrednosti naročila za vsak začeti dan, ko je dobava blaga/izvedba storitve v zamudi, vendar do največ 10% celotne vrednosti naročila.
9.2   Naročnik si pridržuje pravico zaračunavanja škode, katera presega vrednost penalov iz točke 9.1 v primeru neodgovornega ravnanja dobavitelja, ki ima za posledico večjo gospodarsko škodo naročnika.
9.3   Ob predčasni dobavi blaga/izvedbi storitve brez pisnega soglasja naročnika je le-ta upravičen zaračunati dobavitelju stroške, ki bi nastali zaradi dodatnega skladiščenja in zavarovanja blaga.
 
10   Dokumentacija in varovanje tajnosti
10.1 Orodja, vzorci, forme, modeli, načrti, kontrolni plani, norme, tiskane predloge, merila in druge stvari in informacije, ki jih naročnik izroči dobavitelju se brez predhodne pisne odobritve naročnika ne smejo predajati tretjim osebam in uporabljati za nepredvidene namene.
10.2 Dobavitelj bo kot poslovno skrivnost varoval vso poslovno in tehnično dokumentacijo, s katero se je seznanil pri naročniku. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja ves čas sodelovanja med naročnikom in dobaviteljem, kot tudi po zaključku sodelovanja vse do trenutka, ko vse te informacije ne postanejo splošno znane, vendar najmanj 5 let po zaključku sodelovanja.
10.3 Dobavitelj ne sme s pomočjo produktov, ki jih je izdelal na podlagi dokumentacije naročnika ali z uporabo naročnikovih orodij, dobavljati izdelkov ali opravljati storitev tretjim osebam, oziroma jih koristiti za lastne potrebe.
 
Izdaja: 1
Veljavnost: od 01.07.2013 dalje
 

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Projekt ECOMEH

Zaključni projekt: Razvoj in industrializacija ekološko inovativnih izdelkov široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kakovosti

Družba NIKO d.o.o. je pridobila standarda kakovosti ISO 9001 in 14001.

ISO 9001 small ISO 14001 small

Kako do nas

Pripravili smo vam nekaj variant aktivnih zemljevidov za prikaz poti do našega podjetja.

Zemljevid iskalnika najdi.si.

Zemljevid na Google.com/maps.