Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja društva NIKO, d.o.o., Železniki određuju uvjete poslovanja na području prodaje robe između prodavatelja (NIKO) i kupaca. Opći uvjeti vrijede za razdoblje od 1. rujna 2010. nadalje.

1. UGOVORNI UVJETI

Prodaja u NIKU se obavlja pod slijedećim uvjetima:

Prednost ispred ugovornih uvjeta prodavatelja imaju samo zakoni ili odredbe koji se ne mogu isključiti zbog sporazuma strana. Moguća ništavnost nekih pojedinih uvjeta ne utječe na pravnu valjanost ostalih uvjeta. Uvjeti za kupovanje, određeni od strane kupca, prodavatelja ne obvezuju i u slučaju da ih prodavatelj nije izričito odbio.

2. PREDMET:

Prodavatelj se obvezuje da će kupcu robu isporučiti u dogovorenom opsegu, kvaliteti i roku koji je s kupcem dogovoren s pojedinom narudžbom ili ugovorom. Kupac se obvezuje da će primljenu robu platiti u dogovorenom roku i obliku.

3. CIJENE:

Prodavatelj određuje cijene svojih proizvoda cjenikom (ponudom) kojeg dostavi kupcu. Cijene i ponude koje prodavatelj ispostavlja su primarno neobvezujuće. Ugovori su pravno važeći kada su potvrđeni pisanom potvrdom prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijena robe ako se cijene ulaznih materijala promijene više od 5%. O namjeravanoj promjeni cijena mora prodavatelj kupca obavijestiti najmanje 30 dana prije važenja novih cijena.

Sve cijene isključuju PDV (porez na dodanu vrijednost). Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Ur.l.RS 103/2001) na cijenu za robu se zaračuna PDV u visini opće stope od 20%.

4. ISPORUKA:

Prodavatelj isporučuje kupcu na robu u dogovorenom roku, ambalaži i količini i bez prijevoznih troškova (franko prodavatelj) i osiguranja osim ako to nije drugačije dogovoreno. Isto tako sve isporučene narudžbe, ako to nije drugačije navedeno, iz skladišta prodavatelja isporučuju se kupcu na odgovornost kupca.

Datumi isporuke predmet su prodavateljevih mogućnosti za isporuku. Zbog prekoračenja roka kupac nema prava da odustane od ugovora ili traži odštetu. Prodavatelj ima pravo i bez prethodne obavijesti samo djelomično isporučiti robu ili isporučiti minimalno promijenjenu robu kao i na promjene u prodajnom programu glede na trenutno važeći prodajni katalog.

Ako kupac robu ne preuzme u dogovorenom roku prodavatelj će robu uskladištiti na trošak kupca i robu fakturirati kupcu. Ako kupac robu ne preuzme u roku od 2 mjeseca od dogovorenog datuma dobave prodavatelj ima pravo robu isporučiti drugom kupcu i prvog kupca teretiti za troškove do kojih je došlo radi otkaza preuzimanja robe.

5. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE ROBE:

Prodavatelj se obvezuje kupcu robu isporučiti u dogovorenoj kvaliteti, količini i ambalaži. Roba mora biti odgovarajuće zapakirana i zaštićena za transport i manipulaciju robom.

Ako nije drugačije dogovoreno palete se ne smatraju kao dio ambalaže stoga ih kupac mora vratiti ili će mu prodavatelj iste dodatno zaračunati.

6. PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA TREĆE OSOBE:

Kupac je odgovoran i u skladu sa zakonom jamčiti da nakon preuzimanja robe, koja je izrađena prema njegovim specifikacijama, ne krši prava trećih osoba.

Alati, šablone, modeli i skice odn. nacrti ostanu vlasništvo prodavatelja i u slučaju kada je kupac platio njihovu pripremu i izradu.

7. ZAHTJEVI ODN. REKLAMACIJE:

Kupac mora zahtjeve odn. reklamacije prodavatelju dostaviti u pisanom obliku u roku najviše od 8 dana od primitka robe. Kupac mora o svim utvrđenim greškama radi ostvarivanja reklamacije prodavatelju dostaviti zapisnik s podacima, iz kojih je vidljivo na koju isporuku robe se reklamacija odnosi (broj fakture i datum isporuke). Prodavatelj je dužan reklamaciju provjeriti i najkasnije u roku od 4 tjedana kupcu odgovoriti na reklamacijski zahtjev. Prodavatelj ne priznaje reklamacije za robu koja nije profesionalno korištena i odgovarajuće skladištena.

Garancijski rok za robu započinje danom preuzimanja robe od strane kupca i ako nije drugačije određeno, traje 6 mjeseci od datuma primitka. Prilikom podnošenja reklamacije za robu pod garancijom kupac mora dostaviti i garancijski list odn. fakturu iz koje je vidljiv datum primitka robe. Prodavatelj mora robu, za koju vrijedi garancija i kod koje su utvrđene greške, nakon uklanjanja grešaka vratiti kupcu ili istu zamijeniti zajedno s dostavnicom i točnim opisom rješavanja reklamacije, ili mu mora ispostaviti dobropis.

Potvrđivanje zahtjeva, odn. reklamacije ne utječe na pravo prodavatelja da utvrdi, da je zahtjev, odn. reklamacija prekasno podnesena. U slučaju opravdanih zahtjeva, odn. reklamacija prodavatelj prema vlastitom nahođenju omogući zamjenu robe, popravak ili dobropis koji je ograničen na maksimalnu vrijednost predmetne robe.

Prodavatelj odgovara za štetu samo u slučaju namjernog ili velikog nemara. Isključena je svaka odgovornost prodavatelja za izgubljeni dohodak, posrednu štetu, povećane troškove i ostalu posljedičnu štetu. Svaki odštetni zahtjev ističe nakon jedne godine od izvršene usluge. Kupac nema pravo na odgodu ili neispunjenje djelomičnog ili ukupnog plaćanja radi zahtjeva, odn. reklamacije radi djelomične ili čitave isporučene robe.

Reklamacije, koje je uzrokovalo prijevoz ili napunjeni registratori, ne smatraju se kao nedostatak mehanizma.

8. PREUZIMANJE POGREŠNO NARUČENE ROBE:

Posebno izrađenu rogu kupac ne može vratiti prodavatelju. Robu iz prodavateljeva standardnog programa, koju je kupac pogrešno naručio, zaprima se natrag samo u slučaju da kupac plaća troškove prijevoza do i iz prodavateljeva objekata za isporuku kao i troškove za obradu u visini 10% vrijednosti vraćene robe.

9. ISPOSTAVLJANJE RAČUNA I PLAĆANJE:

Prodavatelj ispostavi račune za robu na temelju otpremnih dokumenata. Za nastanak obveza kod pojedinih isporuka vrijedi dan kada je roba otpremljena iz našeg skladišta odn. datum računa. Isti uvjeti vrijede i za djelomične isporuke robe.

Kupac se obvezuje da će podmiriti obveze za isporučenu robu u roku, određenom u ugovoru odn. na fakturi. Kupac može podmiriti obveze i međusobnim, odn. lančanim prijebojem ili otkupom potraživanja ili asignacijom. U slučaju plaćanja lančanim prijebojem smatra se kao dan plaćanja datum kada kompenzaciju potvrde svi učesnici.

Mjenice ili čekove će prodavatelj prihvatiti samo za potrebe plaćanja. Mjenice prihvaća samo na temelju prethodnog pisanog dogovora koji je predmet eventualnog diskontiranja. Prihvat čekova uz istovremeni nastanak uvjetne obveze (plaćanje čekovima – mjenicama) izvodi se samo kao uvjetno plaćanje. Zahtjevi s naslova kupoprodaje prestanu tek nakon prodavateljeva rasterećenja iz obveza primljene mjenice. U slučaju da kupac ne podmiri obveze ili da postane poznat protest čeka ili mjenice ili problemi s plaćanjem sva nepodmirena potraživanja od dospijevaju na naplatu odmah ili u cijelosti  bez obzira na uvjete plaćanja.

Ako kupac ne podmiri obveze u roku dospijeća prodavatelj ima pravo da mu zaračuna zatezne kamate u visini 6% iznad objavljenog EURIBOR-a (ponuđena međubankovna kamatna stopa za EUR za 1 mjesec).

Ako mora prodavatelj svoju tražbinu naplatiti sudski ili nesudskim sredstvima kupac mora podmiriti i sve troškove povezane s prodavateljem do kojih je došlo zbog takvog izvršenja.

Podaci o bankama:

Slovenija Inozemstvo
SKB BANKA d.d.
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
TR 03138-1000199673
SKB BANKA d.d.
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Swift code: SKBASI2X
IBAN: SI56031381000199673
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
TR: 29000-0003012677
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
Swift code: BACXSI22
IBAN: SI56290000003012677
NLB d.d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana
TR: 02024-0010498172
NLB d.d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Swift code: LJBASI2X
IBAN: SI56020240010498172

10. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Roba koju je prodavatelj isporučio kupcu vlasništvo je prodavatelja do potpunog podmirenja kupoprodajne cijene, uključivo sa svim pratećim troškovima. Zadržavanje vlasničko prava vrijedi za svu robu koju je prodavatelj isporučio kupcu do ukupno plaćanja svih obveza od strane kupca. Zbog toga se zadržavanje prava vlasništva odnosi i na robu koju je kupac već preradio.

Zadržavanje prava vlasništva odnosi se i na svu isporučenu robu do ukupnog podmirenja otvorenih tražbina koja proizlaze iz svih ukupnih međusobnih pravnih poslova s kupcem. Kupac je dužan ispuniti sve potrebne formalnosti za zaštitu robe sa zadržavanje prava vlasništva. Prema trećim osobama je zabranjena je svaka zapljena ili podmirenje osiguranja robom kod koje postoji zadržavanje prava vlasništva.

U slučaju zapljene zbog platežne nesposobnosti ili drugih zahtjeva glede robe sa zadržavanjem prava vlasništva od strane trećih osoba kupac se obvezuje priznati pravo vlasništva prodavatelja i o tome ga odmah obavijestiti.

Sve kupčeve buduće tražbine koje se temelje na daljnji prodaji robe pod uvjetom zadržavanja prava vlasništva ne smiju se ustupiti trećim osobama i kupac ih umjesto toga mora odmah ustupiti prodavatelju bez obzira na to da li će se roba sa zadržanim pravom vlasništva– bez obrade ili nakon daljnje obrade – prodati jednom kupcu ili više njih. Ustupljena potraživanja služe kao jamstvo u iznosu novčane vrijednosti odgovarajuće robe uz zadržavanje prava vlasništva koje je isporučeno platežno nesposobnom kupcu. Sve dok kupac ispunjava svoje obveze plaćanja može sam naplatiti i obraditi potraživanja koja je ustupio prodavatelju.

Od trenutka kada kupac na vrijeme ne ispuni svoje obveze prema prodavatelju prije se navedene tražbine ustupe prodavatelju za svrhe plaćanja. Na zahtjev prodavatelja istog treba odmah obavijestiti o kupčevim dužnicima i prodavatelja obavijestiti o ustupu tražbina. Ulazna plaćanja kojima su podmirene kupčeve tražbine koje su ustupljene prodavatelju predstavljaju robu uz zadržavanje prava vlasništva u vrijednosti prodane robe uz zadržavanje prava vlasništva koja ostaje u skrbništvu poduzeća, dok kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja prema prodavatelju.

11. MJESTO IZVOĐENJA I NADLEŽNOST SUDA:

Mjesto ispunjenja međusobnih obveza koje proizlaze iz ovog ugovora, je Kranj. Svi sporovi koji proizlaze iz – ili su povezani s ovim ugovorom spadaju pod nadležnost kranjskog Okrajnog ili Okružnog suda. Ovaj je ugovor predmet slovenskog prava. Vrijedi isključivo uporaba odredbi sporazuma ZN o ugovorima glede međunarodne prodaje robe (kupoprodajno pravo ZN) i usporedivih međunarodnih sporazuma.

NIKO, d.o.o., Železniki
Otoki 16, 4228 Železniki, Slovenija
Tel: +386 4 511 77 00
Fax: +386 4 511 77 12
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Project ECOMEH-hr

Završni projekt: Razvoj i industrijalizacija ekološko inovativnih proizvoda široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt djelomično sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kvalitete

Društvo NIKO d.o.o. posjeduje standard kvalitete ISO 9001 i 14001.

ISO 9001 2024 ang IQ Net 14001 2015 2024

Kako nas naći

Pripremili smo nekoliko varijanti aktivnih karti za prikaz puta prema našem poduzeću.

Karta tražilice najdi.si.

Karta na Google.com/maps.